شيخ خضر نورالدين:
سلطه جويي و انحصارطلبي، لبنان را به بحران خواهد کشاند.
سلطه جويي و انحصارطلبي، لبنان را به بحران خواهد کشاند.به گزارش خبرگزاري رسا، شيخ خضر نورالدين يکي از اعضاي شوراي مرکزي حزب الله لبنان روز گذشته در مراسمي در جنوب لبنان به مناسبت سومين سالگرد جنگ 33 روزه اسراييل بر ضد لبنان، با تاکيد بر همراهي و همبستگي جريان اپوزيسيون ملي لبنان با دولت مشارکت ملي، به دور از مداخله هاي منطقه اي و بين المللي، از کساني که شعار عزت و استقلال و برچيدن وابستگي ها را مي دهند، خواست تا با اثبات اين شعار در عمل، گام در مسير گفتگوهاي ملي لبناني ـ لبناني بگذارند.

وي مسئوليت هرگونه تاخير در تشکيل دولت وحدت ملي را به عهده جريان اکثريت در اين کشور دانست و افزود: اعلام آمادگي جريان اپوزيسيون براي مشارکت و همکاري جستن در حکومت برآمده از باور اين جريان به نياز لبنان به تلاشي همگاني است.

شيخ خضر نور الدين با تاکيد بر امکان پذير نبودن کنار گذاشتن برخي گروه ها و تکروي در حاکميت، تصريح کرد: تجربه ما در سال هاي پيش به خوبي نشان داد که سلطه جويي و انحصار طلبي در حاکميت کشور را به سوي بحران هاي سياسي و اقتصادي سوق خواهد داد.